Schrobbelèr maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.

Schrobbelèr plaatst functionele cookies, om de website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Geef hieronder uw toestemming voor het plaatsen van cookies door social medianetwerken toe, deze netwerken kunnen u volgen en uw internetgedrag gebruiken voor andere doeleinden die wel persoonsgegevens verwerken.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS – Schrobbelèr Surprise Party
Algemene voorwaarden van de Schrobbelèr B.V. (hierna te noemen: de onderneming) te Tilburg.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, De Schrobbelèr B.V. (met KvK-nummer: 18033301), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@schrobbeler.nl of per post: Schrobbelèr B.V. Polluxstraat 29, 5047 RA, Tilburg. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0135156160 (tijdens kantooruren). Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.
1.2
Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.
1.3
Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, zones etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
1.4
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
2.1
Alle door de onderneming, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en de onderneming is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een klant.
2.2
De overeenkomst tussen de onderneming en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de onderneming dan wel een (voor)verkoopadres, koopt.
2.3
Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de onderneming verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een door of vanwege de onderneming verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.
2.4
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.5
Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De onderneming mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De onderneming is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de onderneming verstrekte toegangsbewijs.
2.6
Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De klant ontvangt van de onderneming of het (voor)verkoopadres het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat de onderneming daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan op eenvoudige wijze te controleren. De klant is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van de onderneming voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft de onderneming het recht om toegang te weigeren.
2.7
Alleen aanschaf bij een (voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast ter zake de aanschaf bij een (voor)verkoopadres rust op de klant.
2.8
Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden, wordt o.a. via elektronische communicatie aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De onderneming kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.9
De onderneming behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per klant, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de onderneming gestelde maximum te houden.

2.10
De onderneming behoudt zich het recht voor om de kaartprijs tussentijds aan te passen voor promotiedoeleinden. Aanbiedingen zijn niet met terugwerkende kracht geldig voor reeds door de klant aangekochte toegangsbewijzen.
2.11
Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na 00:00 uur ’s nachts of na afloop van het betreffende evenement.
2.12
De onderneming of het (voor)verkoopadres zijn gerechtigd om de klant bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
2.13
Voor toegang tot dit evenement is de minimumleeftijd 18 jaar.
2.14
In tegenstelling tot de vermelding van Your Ticket Provider kan Schrobbelèr de tickets niet terugnemen. Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen in je directe omgeving die je kaartje willen overnemen. En anders is verkoop via Ticketswap geadviseerd.

Artikel 3 – Overige verplichtingen van de klant
3.1
De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de onderneming onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
3.2
Tenzij door de onderneming anders georganiseerd, dient de klant in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
3.3
De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering (inclusief evt. meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.
3.4
Gedurende het verblijf van de klant op/in de plaats waar het evenement plaatsvindt dient de klant zich in overeenstemming met de huisregels van de onderneming te gedragen. De klant is verplicht zich direct te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door de onderneming daartoe aangewezen functionarissen, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.
3.5
Het is de klant onder meer verboden:
a) posters op te hangen in of op het gebouw en te flyeren in of rond het gebouw zonder toestemming vooraf.
b) te roken op de plaats waar het evenement wordt gehouden, anders dan in de daartoe aangeduide rookruimtes
c) te stagediven of te crowdsurfen. De onderneming is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
d) glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/ of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
e) te handelen in soft- en harddrugs of harddrugs te gebruiken. Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
f) naar het oordeel van de daartoe door de onderneming aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
g) gezicht bedekkende kleding te dragen, dit om redenen van beveiliging. Een klant van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.
h) grote (rug-)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de locaties waar het programma wordt gepresenteerd.
i) beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaats vindt. De klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaats vindt.
j) goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
k) andere klanten te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest, racistische, fascistische, seksistische en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag) en diefstal.
l) dieren mee te brengen naar de plaats van het evenement.
m) bij het naar binnen en buiten gaan de bewoners van de directe omgeving van de onderneming overlast te bezorgen.

Artikel 4 – Rechten van de onderneming
4.1
Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het (voor)verkoopadres/de onderneming heeft voldaan en/of andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
4.2
De onderneming is gerechtigd de klant die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de locatie waar het evenement wordt georganiseerd de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging door de klant bestaat, de toegang tot plaats waar het evenement wordt gehouden voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De onderneming behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de onderneming dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
4.3
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de onderneming gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
4.4
De artiest, de organisator die de locatie van de onderneming heeft gehuurd, en/of de onderneming zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit te openbaar maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu voor als dan toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.
4.5
De onderneming is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de onderneming noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaats heeft. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de klant geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of schadevergoeding.
4.6
Er is cameratoezicht op de plaats waar het evenement wordt georganiseerd. Camerabeelden worden gedurende een door de onderneming te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu voor als dan toestemming.
4.7
Indien zulks naar inzicht van de onderneming aangewezen is met het oog op handhaving van de orde en de rust heeft de onderneming het recht om een klant toegang tot het bijwonen van het evenement te weigeren, zonder dat recht op restitutie van het betaalde en/of schadevergoeding bestaat, indien deze pas arriveert na aanvang van het evenement.

Artikel 5 – Overmacht
5.1
Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de onderneming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/ of door de toewijzing en verdeling van de staan of zitplaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.
5.2
Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft de onderneming het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
5.3
Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de onderneming uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.2 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de onderneming slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.2 heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
5.4
Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke door of namens de onderneming op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.2 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt of voor de nieuwe datum van het evenement als dit minder dan vier weken na de oorspronkelijke datum plaatsvindt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de onderneming
6.1
Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de onderneming niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderneming.
6.2
De onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de onderneming toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de onderneming is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van de onderneming is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking):
a) schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de plaats waar het evenement plaatsvindt en de door deze derden ingeschakelde personen;
b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de onderneming gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels;
6.3
De onderneming is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 7 – Klachten
7.1
In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door de klacht zo volledig en gedetailleerd mogelijk te zenden per e-mail naar info@schrobbeler.nl. Voorwaarde voor enig recht op een schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen acht dagen, per e-mail meldt.

Artikel 8 – Gevonden voorwerpen
8.1
Door de klant op de plaats waar het evenement wordt gehouden gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de muntenverkoop.
8.2
De onderneming zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de plaatselijke politie.
8.3
In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van de onderneming over de status van de vermeende eigenaar is de onderneming gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.
8.4
De onderneming behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen dan wel aan een goed doel te schenken.

Artikel 9 – Cashless betalingen
9.1
Consumpties worden betaald met pin. Indien gewenst kan er met contant geld worden betaald.
9.2
Aangeschafte consumptiemunten zijn na het evenement niet meer geldig en worden niet teruggenomen.

Artikel 10 – Voorwaarden gebruik garderobe van de onderneming
10.1
Indien de onderneming een garderobe ter beschikking stelt, heeft de onderneming het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de uitsluitende mening van de onderneming te grote omvang. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Behalve in tassen mogen zich daarin geen voorwerpen bevinden.
10.2
Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.
10.3
De onderneming wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,–. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal) waarde hoger dan € 150,– mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan € 150,– en kan en zal de onderneming niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,–.
10.4
De aansprakelijkheid van de onderneming is te allen tijde beperkt tot € 150,– voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.
10.5
De klant die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de onderneming voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.
10.6
Afgegeven voorwerpen worden door de onderneming bewaard uitsluitend voor de duur van het betreffende evenement. De klant is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de onderneming af te halen voordat hij de locatie waar het evenement wordt gehouden verlaat, bij gebreke waarvan de onderneming het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
11.1
De onderneming verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website(s ) in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de onderneming bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen de onderneming en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.